Aval

Ceza Hukukunda Deliller, Tanık, Yalancı Tanıklık
Şubat 17, 2022
Çek ve Senette İbraz
Şubat 24, 2022

Aval kambiyo senetlerine özgü şahsi teminattır. Avalist ,‘K borcunu ödemezse bana gel ben senedi ödemeyi taahhüt ediyorum’ diyerek senedin güvenirliğini artırır ve aval veren kendisi borçlu olmamasına, ciro yapmamasına rağmen senedi imzalar. Bir kişinin senedin ödeneceğini ve eğer ödenmezse kendisinin ödeyeceğini taahhüt etmesine aval denmektedir.

Aval verenler MADDE 700-

(1) Poliçede bedelin ödenmesi, aval suretiyle tamamen veya kısmen teminat altına alınabilir

Aval Verebilecek Kişiler

Aval vermek için özel özel bir ehliyet aranmaz sözleşme ile borçlanma ehliyetine sahip olan, senette imzası bulunan kişiler (lehtar, cirantalar) veya senette imzası bulunmayan, herkes aval verebilir.

Aval verenler MADDE 700-

(2) Bu teminat, üçüncü bir kişi veya poliçede imzası bulunan bir kişi tarafından da verilebilir

Lehine Aval Verilebilecek Kişiler

Bono ile borç altına girmiş herkes lehine (keşideci, lehtar, cirantalar, diğer avalistler) lehine aval verilebilir. Aval verilirken kimin lehine verildiği açıkça belirtilmelidir. Aksi takdirde, (bonoda ve çekte keşideci dışındakilerce) senedin ön yüzüne atılmış her imza keşideci lehine verilmiş aval hükmündedir.

Bununla beraber, aval genellikle keşideci lehine verilir.

Şekil MADDE 701-

(1) Aval şerhi, poliçe veya alonj üzerine yazılır.

(2) Aval “aval içindir” veya bununla eş anlamlı başka bir ibareyle ifade edilir ve aval veren kişi tarafından imzalanır.

(3) Muhatabın veya düzenleyenin imzaları hariç olmak üzere, poliçenin yüzüne atılan her imza aval şerhi sayılır.

(4) Kimin için verildiği belirtilmemişse aval, düzenleyici için verilmiş sayılır.

 

 • (3) Muhatabın veya düzenleyenin imzaları hariç olmak üzere, poliçenin yüzüne atılan her imza

aval şerhi sayılır.  (ÖSYM bu madde hakkında soru sormayı çok sever)

 • (4) Kimin için verildiği belirtilmemişse aval, düzenleyici için verilmiş sayılır.  yani kural olarak – ayrıca belirtilmemişse aval keşideci lehine verilmiştir    .
 • Not: Poliçede muhatap kabul ettiğini belirten imzasını da ön yüze atar.
 • Aval keşideci dışındaki kişiler için verilecekse açıkça ciranta C1 lehine aval veriyorum ‘lehtar

lehine aval veriyorum’ ‘Ciranta C2’ ye kefilim’ şeklinde açıkça yazılmalıdır.

 • Yargıtay senet üzerindeki kefilim, kefil olarak ifadelerini aval olarak kabul ediyor.
 • Ön yüze atılan imzanın aval olduğu belirtmemize gerek yoktur aval olduğu anlaşılır.
 • Ancak arka yüze kimin lehine olduğu yazılmadan imza atmak beyaz ciro anlamına

gelir bu yüzden arka yüze aval verilirken açıkça  ’aval içindir’ , ‘teminat içindir’ gibi ifadelerle aval olduğu ve kimin lehine verildiği belirtilmelidir.

 • Aval için de imza diğer imzalarda olduğu gibi el yazısıyla atılmalıdır.
 • Kısmi aval, kısmi kabul, kısmi ödeme olur ancak kısmi ciro olmaz, batıldır.

       Boş Bono Örneği – İkinci İmza – Sermaye Şirketleri – Aval Veren Şirket Temsilcisi

Görüldüğü gibi burada iki ayrı imza yeri var, ikinci imza avalist için ayrılmış.

Uygulama bu iki imza yanlış anlaşılıyor ilk yere imza atan keşideci bilmeden ikinci yere de imza atıyor. İki imza atılma alışkanlığının olması sebebi şu: çok eskiden damga pulu yapıştırılıyor ve pul kaymasın diye üstü imzalanıyordu bu alışkanlık günümüzde de devam ediyor.

Keşideci bir ticaret şirketi ise isim kısmına uzun uzun ticaret unvanını yazmak yerine imza kısmına kaşe basıp kaşenin üzerine imzalar. Örneğin bir limited şirketin temsilcisi kaşe bastı ve üstünü imzaladı, temsilcinin kaşe üzerini imzalaması şirketi temsil yetkisi olduğunu, şirket adına imza attığı ve şirketin bu senetle bağlı olduğu anlamına gelir.

Aynı temsilci kaşe basıp üstünü imzaladığı yerin yanına kaşe basmadan da imza atabilir ve bu imza şirket lehine temsilcinin gerçek kişi olarak aval verdiği anlamına gelir.

Sermaye şirketlerinde şirketin sadece kendi malvarlığı ile sorumlu olması nedeniyle şirkete karşı oluşan güvensizliğin önüne de şirket lehine gerçek kişinin aval verilmesi sayesinde geçilmiş olur.

 • Dikkat: aval kefalet değildir. Kefalette eş rızası aranmasına rağmen avalde eş

rızası aranmaz. Yargıtay içtihadı birleştirme kararından önce daireler bu konuda farklı kararlar vermişti.

Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI

ESAS NO: 2017/4

KARAR NO: 2018/5

KARAR TARİHİ: 20.04.2018                        ÖZET: Kefalette eşin rızasına ilişkin Türk Borçlar Kanununun

584. maddesindeki düzenlemenin aynı Kanunun 603.  maddesi uyannca aval de de uygulanması gerekmemektedir

 • Aval ile kefalet arasındaki farkların da Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında sayılmasını hocamız beğendi:))
 • Aval ile Kefalet karşılaştırılması:
Aval Kefalet
Tek taraflı yazılı bir beyandır Sözleşmedir
Aval mutlaka mutlaka poliçenin üzerine yazılmalıdır. Asıl borç sözleşmesinden ayrı olarak yapılabileceği gibi asıl borç sözleşmesinin içinde de yapılabilir.
Asıl borçtan bağımsızdır.

Lehine aval verilen bu kişi şekle ilişkin nedenle,senetten anlaşılan def’i borçtan kurtulursa avalist de borçtan kurtulur.

Ancak lehine aval verilen kişi şekil dışı bir nedenle ( örneğin: ehliyetsizlik, maddi cebir) borçtan kurtulursa avalist borçtan kurtulmaz.

TMK 702/2: Aval veren kişinin teminat altına aldığı borç, şekle ait noksandan başka bir sebepten dolayı batıl olsa da aval verenin taahhüdü geçerlidir.

Asıl borca maddi anlamda bağlı fer’i borçtur
Senet bedelini ödediğinde lehine aval verdiği kişinin haklarına halef olmaz. Senetten doğan bağımsız bir hak kazanır. Kefil, alacaklıya ifada bulunduğu ölçüde, onun haklarına halef olur. (TBK 596/1)
Lehine aval verilen kişiye gidilmeden de direkt avaliste gidilebilir. Adi kefalette asıl borçluya gidilmeden kefile gidilmez.

 

 • Aval veren lehine aval verdiği kişiye ait def’ileri ileri sürebilir mi ? HAYIR

Aval Verenin Sorumluluğunun Kapsamı

 • Aval veren, lehine aval verdiği kişi ne kadar sorumlu ise o kadar sorumlu olur.
 • Aval veren, lehine aval verdiği kişi hangi şartlar altında sorumlu tutulabiliyorsa kendisi de ancak

aynı şartlar gerçekleşirse sorumlu tutulabilir. Örneğin protesto çekilmeden cirantaya müracaat edilemediğinden, cirantaya aval vermiş avaliste de protesto çekilmeden başvurulamaz.

MADDE 702- (1) Aval veren kişi, kimin için taahhüt altına girmişse aynen onun gibi sorumlu olur.

Aval Verenin Hakları

 • Avalist, senet bedelinin ödediği zaman, senetten doğan haklara sahip olur. Bir başka deyişle,

ödeme yapınca, lehine aval verdiği kişinin haklarına halef olamamakta, ondan bağımsız bir hak kazanmaktadır.

 • Bu bağımsız hak uyarınca ödeme yapan avalist de lehine aval verdiği kişiye başvurabilir, lehine

aval verdiği kişinin müracaat edebileceği üstte yer alan müracaat borçlularına başvurabilir. Örneğin lehtar lehine aval veren avalist senet bedelini ödediğinde lehtara başvurabileceği gibi keşideciye de başvurabilir.

Hükümler MADDE 702-

(1) Aval veren kişi, kimin için taahhüt altına girmişse aynen onun gibi sorumlu olur.

(2) Aval veren kişinin teminat altına aldığı borç, şekle ait noksandan başka bir sebepten dolayı batıl olsa da aval verenin taahhüdü geçerlidir.

(3) Aval veren kişi, poliçe bedelini ödediği takdirde, poliçeden dolayı lehine taahhüt altına girmiş olduğu kişiye ve ona, poliçe gereğince sorumlu olan kişilere karşı poliçeden doğan haklarını iktisap eder.

 

 • Bonoda keşideci lehine aval veren kişiye protesto çekmeden ya da ibraz süresi kaçırılırsa dahi

başvurulabilir. Ancak avalist senet bedelini ödediğinde kendi üstündeki kişilere rücu edebileceğinden keşideci lehine aval veren avalist asli borçlu değildir.

Asli borçlu olmanın iki şartı vardır:

 • Süresinde ibraz, süresinde protesto olmadan da gidilebilmesi
 • Kendi ödedikten sonra başkasına rücu edememesi.
 • Aval veren, lehine aval verdiği kişilere ait şahsi ve mutlak defileri ileri süremez ancak senetten anlaşılann defileri ileri sürebilir ki senetten anlaşaılan defileri herkes ileri sürebilir, bu avalist için verilmiş ayrıcalık değildir.
Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita